SprayTanLeuven

Spray Tan Leuven logo

adres:

Louis Melsensstraat 3
3000 Leuven
Vlaams-Brabant

Contact:

T +32 16 23 85 78

Afspraken:

MA-WO-DO-VR
10:00-18:00
ZATERDAG
10:00-17:00

Wij gebruiken cookies van derden om u een betere ervaring te bieden. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door te klikken op Privacyvoorkeuren. Door verder te gaan accepteert u zonder voorbehoud de algemene voorwaarden van Spray Tan Leuven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik website en toegang salon

Algemene voorwaarden gebruik website en toegang salon

Artikel 1.1 Op deze pagina onder de artikelen 2 - 3 vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website www.spraytan-leuven.be mag gebruiken (hierna te noemen: ‘onze website’). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt en dat u ermee instemt deze te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, moet u van het gebruik van onze website afzien. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Spray Tan Leuven en uzelf. Alle geschillen omtrent het gebruik, bezoek en de inhoud van de website alsook alle geschillen sensu lato tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, België.

Artikel 1.2 De artikelen 4 - 7 vermelden de voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie of actie tussen Spray Tan Leuven en een cliënt alsmede elke actie vanwege een cliënt ten opzichte van Spray Tan Leuven en regelen tevens de voorwaarden inzake de toegang tot het salon, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van Spray Tan Leuven en/of door contactname met Spray Tan Leuven wordt uitdrukkelijk door u erkent dat u met deze voorwaarden zal naleven. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Spray Tan Leuven en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen sensu lato tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, België.

Intellectuele eigendomsrechten website & Acceptable use gebruik website

Artikel 2.1Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, videos, geluiden, software en/of andere materialen op deze website zijn eigendom van Spray Tan Leuven of derde partijen. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, doch in alle gevallen alleen voor persoonlijke, informatieve doeleinden zonder enige verspreiding en op voorwaarde dat een copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor niet-persoonlijke en/of commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van Spray Tan Leuven of derde partijen. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Artikel 2.2Copyright. Spray Tan Leuven vertoont enkel media sensu lato op de website dewelke eigendom zijn van Spray Tan Leuven, dan wel media dewelke vertoond mogen worden door Spray Tan Leuven op basis van Creative Commons licenties door de rechthebbende, dan wel media die eigendom zijn van de producent van de producten dewelke door Spray Tan Leuven worden gebruikt. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door een rechtenhouder op de rechten inzake vertoonde media op www.spraytan-leuven.be (of enig subdomain), accepteert voormelde rechtenhouder expliciet dat een stakingsverzoek de enige vordering is die rechthebbende kan instellen, met uitsluiting van enige andere vordering (vordering tot schadevergoeding, vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel enige andere vordering). Voormeld stakingsverzoek dient schriftelijk dan wel per email aan Spray Tan Leuven te worden gericht, waarna Spray Tan Leuven binnen de 5 werkdagen de media verwijdert dan wel een gemotiveerd antwoord geeft op voormeld stakingsverzoek. De bezoeker van de website, rechtenhouder en/of aangestelde gaat expliciet akkoord dat tegen voormeld antwoord uitsluitend een gerechtelijke vordering tot verwijdering en/of buitengerechtelijke mediatie (met als uitsluitend oogmerk verwijdering) openstaat, met uitsluiting van elke andere vordering sensu lato (vordering tot schadevergoeding, vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel enige andere vordering).

Artikel 2.3Acceptable use gebruik website

Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.1, mag U deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van www.spraytan-leuven.be aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uitvoeren op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spray Tan Leuven. Dit omvat:

  • schrapen
  • datamining
  • gegevensextractie
  • data harvesting
  • 'framing' (iframes)
  • Artikel 'Spinnen'

U mag deze website of een deel ervan niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te versturen of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spray Tan Leuven.

U mag geen rechtstreekse link plaatsen op uw al dan niet persoonlijke website naar onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating. Elke hyperlink naar onze website, die gebruikt maakt van een groepsselectie, van online of van deep-linking techniek, is strikt verboden. In ieder geval, dient elke link naar onze website, zelfs wanneer wij die toegestaan hebben, van uw website verwijderd te worden, wanneer wij dat vragen.

Waarborgen en garanties gebruik website

Artikel 3.1Deze website wordt gratis aangeboden "zoals het is" zonder enige expliciete of impliciete waarborgen of garanties. Spray Tan Leuven geeft geen waarborgen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Artikel 3.2Zonder afbreuk te doen aan voorgaande alinea, garandeert Spray Tan Leuven niet:

  • dat deze website zal beschikbaar zijn
  • dat de informatie op deze website (tekst/grafiek/video of andere middelen) volledig en/of volledig juist is;
  • dat een bezoeker van de website geen andere interpretatie zou kunnen hebben dan bedoeld; In geval van twijfel van de bezoeker, dient deze zich telefonisch of schriftelijk te wenden tot Spray Tan Leuven

Artikel 3.3Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een bepaalde materie, dient u Spray Tan Leuven persoonlijk of schriftelijk te raadplegen.

U bent er zich bewust van dat wij in geen enkel geval de informaties, producten of diensten aangeboden door derden, op of via onze website, controleren.

Behandelingen Spray Tan Leuven

Artikel 4.1Opdrachten tot behandelingen bij Spray Tan Leuven worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en Spray Tan Leuven overeengekomen is.

Artikel 4.2Spray Tan Leuven verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. De behandeling betreft een inspanningsverbintenis naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4.3De klant verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare hardcopy tarievenlijst op de locatie van Spray Tan Leuven. Deze tarievenlijst is de enige tarievenlijst die Spray Tan Leuven verbindt.

Artikel 4.4De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of ter plaatse aan Spray Tan Leuven melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Spray Tan Leuven 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aan te rekenen, met een minimum van 20 euro (tenzij de prijs van de behandeling lager is, in welk geval de volledige prijs wordt aangerekend). Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aan komt, mag het salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Artikel 4.5Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dan wel een klacht inzake de werking sensu lato van Spray Tan Leuven, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Spray Tan Leuven met een opgave van de redenen van de klacht. Indien de klacht naar het oordeel van Spray Tan Leuven gegrond is, wordt de behandeling opnieuw en kosteloos uitgevoerd bij de klant die de klacht ingediend heeft, hetzij wordt de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling toegestaan. Indien Spray Tan Leuven en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechterlijke macht of een onafhankelijke mediator. De klant aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele actie sensu lato van welke aard - inclusief maar niet gelimiteerd tot : rechtzaken, ruchtbaarheid in welke vorm dan ook ten aanzien van derden, ... - met betrekking tot de behandeling en/of klacht te nemen tenzij een klacht volgens dit artikel aan Spray Tan Leuven werd gemeld binnen de vervaltermijn alsook de beoordeling van de klacht door Spray Tan Leuven werd verkregen.

Behoorlijk gedrag Spray Tan Leuven

Artikel 5.1De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Spray Tan Leuven het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder verhaal.

Artikel 5.2Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten.

Artikel 5.3Huisdieren zijn niet toegelaten in het salon tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van Spray Tan Leuven.

Auteursrechten

Artikel 6.1Klanten aanvaarden dat het individuele en originele resultaat van een behandeling een uitdrukking is van de creatieve activiteit en vakmanschap van Spray Tan Leuven en dientengevolge Spray Tan Leuven de auteursrechten bezit en auteursrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van de resultaten van de behandeling.

Artikel 6.2Spray Tan Leuven geeft toestemming aan klanten om een persoonlijke en niet-publieke reproductie te maken van de resultaten van de behandelingen zij het op papier dan wel electronisch.

Artikel 6.3Het is verboden reproducties van de werken en/of resultaten van de behandelingen zoals bepaald in artikel 6.1 te gebruiken voor commerciële oogmerken dan wel publiek te maken op papier of op electronische wijze zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Spray Tan Leuven.

Artikel 6.4Klanten aanvaarden dat bij schending van de artikelen 6.1 juncto 6.3 het SOFAM tarfief van toepassing is, zijnde : wanneer het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien. Het basistarief wordt bepaald volgens de aard van de reproductie in de SOFAM tarievenlijst. Tevens aanvaardt de klant dat de reproducties onmiddelijk dienen verwijderd te worden.

Schadeloosstelling

Artikel 7.1Spray Tan Leuven heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Artikel 7.2Schending van de artikelen 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 en/of 5.3 geven het recht aan Spray Tan Leuven om een schadevergoeding te eisen van cliënt van 10x de waarde van de betreffende behandeling, met een minimum van 200 EUR. In geval van schending van artikel 4.5 aanvaardt de cliënt tevens dat elke actie genomen in schending van de bepalingen van artikel 4.5 zal worden teruggedraaid door cliënt.

Cadeaubonnen

Artikel 8Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, deze worden niet in geld terug gegeven.

Ons contacteren

Spray Tan Leuven
https://www.spraytan-leuven.be
Louis Melsensstraat 3 3000 Leuven
België
016 / 23 85 78
Email contact

Dit document werd upgedate op 4 december 2021